نقد کاربردی

زنجیره ای از فریب و درآمدســازی کاذب

علی السویه هایی که تنها با موشکافی آشکار می شوند

به هشتم تا پانزدهم بهمن ماه، هفته مبارزه با سرطان نام داده اند و برحسب تصادف، خبر پر طمطراقی در ارتباط با یک کشف بزرگ ضد سرطانی، ابتدا از سوی بی بی سی به مخاطبین عرضه شد و در مدت کوتاهی قریب به اتفاق خبرگزاری های پزشکی و علمی را درنوردید.

در این خبر نوید داده اند محققین دانشگاه کاردیف انگلستان نوعی سلول T ایمنی کشف کرده اند که می تواند پس از مهندسی، با تمام انواع سرطان درگیر شده و سلول های سرطانی اعم از سلول‌های سرطانی ریه، پوست، خون، روده بزرگ، سینه، استخوان، پروستات، تخمدان، کلیه و دهانه رحم را نابود سازد.

من خبر ژورنالیستی و همچنین مقاله اصلی محققین دانشگاه کاردیف را مطالعه کردم اما در آن، بجز کلی گویی و تکرار آنچه نوارتیس سال ۲۰۱۸ با عرضه Kymriah معروف به «داروی زنده» (living drug) انجام داده بود هیچ مطلب تازه ای وجود نداشت.

در آخر مطلب دانشگاه کاردیف هم چند شخص احتمالا ذینفع از داروهایی که در آینده ای نامعلوم ساخته می شود، به گمانه زنی های خیالپردازانه پرداخته بودند.

در روش CAR-T نوارتیس با استخراج گلبول‌های سفید بیمار و سپس بازطراحی ژنتیکی آن‌ها پارادایم درمانی جدیدی ارائه کرد. این سلول های ایمنی به روز شده وقتی مجددا به بیمار تزریق می شدند به طرز موثری به سلول‌های سرطانی حمله می کردند.

اگر مقاله بیستم ژانویه ۲۰۲۰ محققین دانشگاه کاردیف را با مطالب مربوط به عرضه درمان Kymriah سال ۲۰۱۸ نوارتیس مقایسه کنید متوجه تقلب آشکار یک دانشگاه معتبر بریتانیایی خواهید شد که تلاش می کند تا از سقوط خود به رتبه های نازل تر جلوگیری کند.

بر حسب رتبه بندی SCImago Institutions Rankings یک موسسه آماری معتبر، دانشگاه کاردیف انگلستان در سال ۲۰۱۹ بر رتبه ۱۷۱ جهان جای گرفته است. این در حالی است که این موسسه با گردش مالی نجومی ۵۳۷ میلیون پوند و ارزش قراردادهای تحقیقاتی و کمک های مالی با ارزش ۱۱۷ میلیون پوند جزو مراکز علمی بسیار ثروتمند و غنی شده از امکانات به حساب می آید و مسلما مسئولین دانشگاه کاردیف موظف هستند در ازای برخورداری از این میزان گردش مالی چشمگیر، موفقیتهای علمی و آموزشی خود را به ناظرین و مدیران مافوق در تشکیلات مرتبط گزارش کنند.

در رتبه بندی یاد شده، اکثر دانشگاههای پیشتاز در جهان آمریکایی بوده و در صدراین جدول سالیانه، پژوهشکده ماساچوست، دانشگاه استنفورد و دانشگاه هاروارد قرار گرفته است.

در گـزارش مستند و حقوقی دکتـر  Jason Fung بـه اسـتناد منابـع قابـل اعتمـاد، ثابـت شـده اسـت کـه بیشـتر از پنجـاه درصـد از سـردبیران خبرگزاری ها و مجـلات دارویـی و پزشـکی در امریکا و اروپا، بـه دو شـکل مسـتقیم یـا تحـت پوشـش پژوهــش، مبالغــی هنگفــت دریافــت می کننــد تا اخبار تبلیغاتی و دروغین را موجه و قابل اعتماد جلوه دهند.

بــه طور مثال از میان مجلات یاد شــده، نشریه ی دانشکده ی قلب و عــروق در آمریکا JACC را می توان نــام بــرد کــه در آن ۱۹ نفــر از ســردبیران بخشهــای مختلــف، به طور میانگین ۴۷۵,۰۷۲ دلار آمریکا بــه شـکل مسـتقیم و ۱۱۹،۴۰۷ دلار تحـت پوشـش پژوهشهای سفارشــی پول دریافت کرده اند.

ســردبیران مذکور بــا فــروش تعــداد زیــادی از نســخه های مجلــه بــه مراکز ذینفــع، انتفــاع دیگــری نیز تعریــف کرده انــد.

از آن ســو اشخاص حقوقی و حقیقی رشوه دهنده نیــز بــا توزیــع مجــلات خریــداری شــده در مراکز مورد نظر خود، مقــالات محبــوب خــود را بــه دســت آنان که می خواهند می رسانند و زنجیره ای از فریب و درآمدســازی کاذب شکل می گیرد.

فریبرز روشنفکر/ سردبیر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا