اکسیر سلامت

پنتاگون ازمجلس آمر یکا تقاضای صلاحیت تایید مجوز دارو کرد

پنتاگــون بارهــا متهــم شــده کــه از مــواد توهـم زا و مخدرهـای آزمایشـگاهی بـرای بالابردن درنـده خویـی و جسـارت سـربازان در هنگامـه ی نبــرد، اســتفاده های جنــون آمیــز کــرده اســت.
البتـه در ایـن نوبـت، بهانـه پنتاگـون اسـتفاده از داروی freeze-dried plasmaاسـت که سـازمان غــذا و داروی آمریــکا صــدور مجــوز اســتفاده از ایـن دارو را بـه انجـام آزمایشـات بیشـتر مشـروط کــرده اســت. البتــه بــا توجــه بــه مجوزهــای عجولانــه ای کــه FDAپیشتــر صــادر کــرده و بارهــا بــه مــرگ و معلولیــت اســتفاده کنندگان منجـر شـده اسـت، بـه نظـر نمی رسـد مخالفـت سـازمان غـذا و داروی آمریـکا، دفـاع از سلـامتی شــهروندان آمریکایــی باشــد. جدالــی کــه FDA بــر علیــه مطالبــات اخیــر پنتاگــون بــه راه انداختــه اســت بــرای حفــظ انحصــار صــدور یــا عـدم صـدور مجـوز، بـرای غـذا و دارو در جهـان پزشـکی و سـلامت اسـت. امـا فرماندهـان نظامـی ارتـش آمریـکا بـا تجـارب تلخـی کـه بـه دسـت آورده انــد، نمی خواهنــد به خاطــر اقدامــات نامتعــارف نظامــی، بعدهــا در دادگاه هــای مختلـف بـه عنـوان فرماندهان خاطـی محاکمـه شــوند بــه همیــن خاطــر، نیازمنــد آن هســتند تــا پنتاگــون طــی تاییدیه هــای تشــریفاتی بــه اقدامـات نامتعـارف نظامـی آنـان، صـورت قانونـی بخشـیده تـا آنـان در سـایه های امـن، داروهـای عصــاب، دوپینــگ، تهیــج کننــده و توهــم زا را بــه بهانــه ضرورت هــای نظامــی، روی ســربازانتحـت امـر خـود اسـتفاده کننـد.

ضمـن اینکـه گزارشــات زیــادی انتشــار یافتــه کــه بازجویــان آمریکایـی بـرای تخلیـه اطاعـات اسـرای جنگـی خــود از داروهــای مغــز و اعصــاب نوظهــور و ابداعــی واحــد تولیــد داروی پنتاگــون اســتفاده می کننــد کــه پــس از تفویــض صاحیــت تاییــد دارو بــه پنتاگــون از ســوی مجلــس قانون گــذاری آمریـکا، ایـن اقدامـات پشـت پـرده و غیرقانونـی، شــکلی علنــی و رســمی پیــدا خواهنــد کــرد.اسـکات گاتلیـب scott gottliebرئیس FDA در دفـاع از انحصـار صـدور مجوزهـای دارویـی و غذایــی اظهــار داشــته: کلیــه اقداماتــی کــه بــه دارو و تجهیــزات پزشــکی مربــوط باشــد بایــد از سـوی FDAمـورد بازرسـی و بررسـی قـرار گیـرد.
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا موظــف اســت ایمنـی تمامـی محصـولات سـلامت محـور را زیـر نظـر گرفتـه و جلـوی بـه خطـر افتـادن امنیـت بیمــاران بــا محصــولات ناآزمــوده را بگیــرد. برخــی از ســناتورهای آمریکایــی اظهــار نگرانــی کرده انــد کــه پنتاگــون در صــورت کســب صلاحیــت صــدور مجــوز دارویــی از ســوی مجلــس، ســلامتی نظامیــان و شــهروندان آمریکایــی را بــا اقدامــات عجولانــه و نامتعــارف دچــار مخاطــره نمایــد امــا جــان مــک کیــن John McCainسـناتور بـا نفـوذ مجلـس آمریـکا کـه رئیـس کمیتـه خدمـات نظامـی نیـز هسـت، از تقاضــای پنتاگــون حمایــت کــرده و عنــوان داشــته کــه وزارت دفــاع آمریــکا بــا احســاس مسـئولیتی کـه در قبـال سـلامتی نظامیـان دارد، احتیــاط لازم را در صــدور مجوزهــای محــدود خــود در نظــر خواهــد گرفــت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا