اکسیر سلامت

مصاحبه ر وانپزشکی هنر درک و تفاهم Psychiatric Interviewing The Art of Understanding

در متـن کتـاب، دکتـر شـیا با مهارتی تحسـین برانگیز رابطـه پزشـک بیمـار و فنـون مصاحبـه، گـوش دادن فعال، محتـوای تعامـل، فراینـد ارتبـاط، تثبیـت دو سـویه بـودن کانــال پیــام، تفاهــم، راهبردهــای شــکل گیــری تفاهــم، همدلـی، انتقـال، نگـرش هـای انتقالی و بسـیاری شـاخص هـای تعاماتـی را مـورد بازبینـی اصلاحـی قرار داده اسـت.
مطالــب کتــاب طــوری بــه رشــته تحریــر درآمــده کــه همـه ی مرتبطیـن پزشـکی بتواننـد از آن بهرهمنـد شـوند. صفحــات بســیاری از کتــاب بــه ســؤالات نمونــه و نمونه هایــی از گفتوگــو و مصاحبــه هــای الگویــی اختصــاص یافتــه اســت کــه بتــوان بــا اســتفاده از ایــن کلیدهـای ورود بـه ذهـن بیمـار، بـه روش هـای حسـاس کشــف موضوعــات دشــوار دســت یافــت.
خشــونت هــای خانگــی، ســوء مصــرف مــواد، عــادات ناهنجــار، رفتارهــای ضــد اجتماعــی و ســوابق جنســی و همچنیــن انجــام پروســه های پیچیــده بــرای اشــراف بــه وضعیــت ذهنــی بیمــار، همگــی در ایــن ســوالات لحــاظ شــده اند. فصــل مبســوطی از کتــاب بــه ارزیابــی پدیــده ی خودکشــی اختصــاص یافتــه اســت. ایــن فصــل شــامل مقدمـه ای بـر اسـتراتژی مصاحبـه بـا هـدف کشـف عقایـد بیمــار دربــاره ی خودکشــی، ارزیابــی زمانســنجی وقایــع خودکشـی CASE Approachاسـت. دکتـر شـیا، خالـق کتاب معرفی شده، یک راهنمای عملی برای روانپزشکان، روانشناسان، مشاوران، مددکاران اجتماعی، پرستاران و سایر متخصصان بهداشت روان است.
رویکــرد تحســین شــده ،CASEتکنیکهــای دســتیابی بــه ابداعــات خــود را ســخاوتمندانه بــا مخاطبینــش بــه اشــتراک گذاشــته اســت تــا طــی ســوالاتی کلیــدی و برآمــده از دهه هــا دانــش و تجربــه، درمانگــر را بــا ذهنیــت شــخص افســرده آشــنا ســازد.ویژگــی طلایــی کتــاب هنــر درک و تفاهــم کــه منجــر بـه دریافـت جوایـز بیـن المللـی شـده اسـت، گذشـته از کلیدیتریـن سـوالات و گفتگوهـای تعامـل سـاز، سـهولت انتقـال دانـش و تجربـه بـه مخاطـب اسـت. پزشــک تــازه کار و پزشــک متخصــص هــر دو میتواننــدبـه خوبـی از ایـن اثـر ارزشـمند بهـره منـد گردنـد. ایــن کتــاب مخاطــب خــود را تجهیــز میکنــد تــا در مقابلـه بـا بیماری هـای شـدید روانـی، مانند اسـکیزوفرنی، اختــلال دوقطبــی و اختــال افســردگی، ماننــد یــک دانشــمند بــا تجربــه برخــورد کنــد. یــک فصــل کامــل ایــن کتــاب بــه نحــوه ی تعامــل بــا بیمــاران مبتلــا بــه اختــالات شــخصیتی ســخت، اختصــاص یافتــه اســت. همچنیــن نــکات عملــی بــرای ایجـاد یـک پرونـده EHRخـوب، ذکـر نمونه هـای بالینـی، الگوهایــی بــرای اســناد EHRنیــز ارائــه شــده اســت. محتـوای کتـاب مصاحبـه روانپزشـکی؛ هنـر درک و تفاهـم، مرجـع و منبـع مهمـی اسـت کـه برخـورداری از آن، راه هـای ارتباطـی موثـری بـه دنیـای ذهنـی بیمـاران می گشــاید تــا درمانگــر بتوانــد طــی یــک تعامــل ســازنده، بــه عمــق اندیشــه های بیمــار رخنــه کــرده و او را در بازگشـت بـه یـک وضعیـت قابـل پذیـرش همراهـی نمایـد.خریـداران کتـاب می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت مولـف، از آموزش هـای ویدئویـی تکمیلـی نیـز برخـوردار شـده و مباحــث دیگــری از نحــوه برخــورد بــا بیمــاران را دنبــال کننــد. ایــن پژوهشگــر سرشــناس بــا طــرح ســوالاتی کمـال یافتـه و کاربـردی بـه درمانگـران کمـک می کنـد تـا بـا مهـم تریـن کلیدهـا بـه سـراغ درهـای بسـته رفتـه و آنهـا را یکـی پـس از دیگـری بگشـایند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا