مسیر سلامت

حمایت از بازماندگان زلزله با تمام صمیمیت و آنچه مقدور بود

گذشت ایام، همدردی مان را متوقف نساخت

غرب ایران – ۱۶دی ۱۳۹۶بعدازظهر آخر ین محموله ی اطاقک های قابل حمل در منطقه ی جوانرود تحویل مجر یان شده و پر وژه تکمیل گردید

هــوای ســرد و یــخ زده، بازمانــدگان بهــت زده را مــی آزارد. کــودکان و افـــراد ســـالخورده در معـــرض بیشـــترین آســـیب پذیری قـــرار دارنـــد و بســـیاری از خانواده هـــا از تـــداوم پـــس لرزه هـــای بیامـــان وحشـــت کرده انـــد.
از آنجـــا کـــه ســـمت و ســـوی فعالیت هـــای «گـــروه نوارتیـــس» همـــواره در راســـتای بهبـــود و ســـامتی مـــردم قـــرار دارد، در ایـــن فاجعـــه نیـــز وظیفـــه ی خـــود دانســـتیم تـــا متعاقـــب نیازســـنجی از مـــردم آســـیب دیـــده، بـــا هـــر آنچـــه کـــه مقـــدور اســـت، بـــه یـــاری بازمانـــدگان و مصدومیـــن بشـــتابیم. یـــک تیـــم (شـــامل منابـــع انســـانی و دسترســـی بـــه بـــازار) اعـــزام شـــد تـــا بهتریـــن نحـــوه ی کمـــک بـــه یاری طلبـــان را طـــی حضـــور در محـــل واقعـــه ارزیابـــی کنـــد. بـــر اســـاس نظـــرات اخـــذ شـــده از ســـازمان های مردم نهـــادی چـــون هلال احمـــر و دفاتـــر مراکـــز خدماتــی در کرمانشــاه، بهتریــن مســاعدت از ســوی نوارتیــس، خریــد و اســـتقرار «واحدهـــای پیش ســـاخته» ارزیابـــی شـــد تـــا در اولیـــن فرصــت ایــن واحدهــای مســکونی جایگزیــن چادرهایــی شــود کــه در نقـــاط زلزلـــه زده مســـتقر بـــوده و مـــردم از بی پناهـــی در آن ســـکن گزیده انـــد.
اطاعـــات میدانـــی از محـــل وقـــوع زلزلـــه جمـــع آوری و ســـناریوهای پیشـــنهادی در راســـتای نحـــوه ی یاری رســـانی تقدیـــم مدیـــر گـــروه نوارتیـــس در ایـــران گردیـــد. متعاقـــب آن، در پـــی مذاکـــره ی مدیـــر گــروه بــا دفتــر مرکــزی و تاکیــد بــر نیــاز فــوری بــرای ارائــه کمــک، همـــگام بـــا ســـایر ســـازمان های دولتـــی و خصوصـــی و همچنیـــن حمایت هـــای ارائـــه شـــده مردمـــی، « گـــروه نوارتیـــس» بودجـــه ای را بـرای مشـارکت در منابـع مـورد نیـاز اختصـاص داد و ایـن امـر منجـر بـــه خریـــد ۵۲واحـــد پیش ســـاخته تحـــت نظـــارت تیـــم مســـتقر در نوارتیــس ایــران گردیــد. تیــم مســتقر پــس از آن اقــدام بــه ارســال و اســتقرار واحدهــای مســکونی موقــت در چندیــن روســتای نزدیــک بــه شـــهر جوانـــرود، در منطقـــه ی کوهســـتانی بـــازان، بـــا کمـــک مقامـــات محلـــی نمودنـــد.
گذشت ایام، همدردی مان را متوقف نساخت
غرب ایران – ۱۶دی ۱۳۹۶بعدازظهر آخریـــن محمولـــه ی اطاقک هـــای قابـــل حمـــل در منطقـــه ی جوانـــرود تحویـــل مجریـــان شـــده و پـــروژه تکمیـــل گردیـــد

افشـین آذرمنـش مدیـر منابـع انسـانی سـاندوز و عضـو تیـم مسـتقر در هنـــگام بازدیـــد اولیـــه از روســـتاها، لحظـــه ی تکان دهنـــده ای را بـــه یــاد مــی آورد کــه پیرمــردی تنهــا در چــادری نشســته و میگویــد: «امیدوارم تا زمان رسیدن کمک ها زنده بمانم اولیـــن واحـــد پیش ســـاخته تحویـــل خانـــواده ی آن پیرمـــرد مضطـــرب شـــد. افشـــین میگویـــد: «خوشـــحالم در تیـــم اعزامـــی نوارتیـــس هـــر آنچـــه از دســـتمان ســـاخته بـــود در راســـتای حفـــظ روحیـــه ی امیـــد بـــه زندگـــی، تقدیـــم حضـــور مـــردم اســـتان کرمانشـــاه کردیـــم

هومـــن ســـودمند مدیــر دسترســی بــه بــازار ســاندوز از مشــاهداتش
چنیـــن میگویـــد: « شـــرایط بانـــوی بـــارداری کـــه همســـرش را از دســـت داده بـــود،هـــر انســـانی را متاثـــر می کـــرد. در جایـــی دورافتـــاده در میـــان چـــادر اســـکان یافتـــه بـــود و ســـرمای توانفرســـا را بهـــت زده تـــاب مـــی آورد. هـــر طـــور بـــود یکـــی از خانه هـــای پیش ســـاخته را بـــه او تحویـــل دادیـــم و از خـــدا برایـــش طاقـــت و تســـکین آرزو کردیـــم ».
علیرضـــا افســـریان مدیـــر منابـــع انســـانی گـــروه و عضـــو تیـــم مســـتقر چنیـــن می گویـــد: «هـــر جایـــی کـــه رفتیـــم، وقتـــی از نیـــت مســـاعدت و یاری مـــان
مطلـــع می شـــدند از مـــا قدردانـــی می شـــد. می گفتنـــد: «شـــما در ایـــن شـــرایط بـــه مـــا کمـــک کردیـــد و خانـــواده و بچه هـــای مـــا را از ســـرما و بی پناهـــی نجـــات دادیـــد. فقـــط می توانیـــم از شـــما تشـــکر کنیـــم و بـــرای شـــما، شـــرکت شـــما و خانواده هـــای شـــما دعـــا کنیـــم».
جورجی فیلیپوویچ مدیرعامل گروه و مدیر منطقه ای ایران «خوشـــحالیم کـــه به واســـطه حضورمـــان در ایـــران به عنـــوان یـــک شـــرکت داروئـــی چنـــد ملیتـــی، در منطقـــه ی زلزلـــه زده ی کرمانشـــاه اضـــر شـــدیم و طـــی همـــکاری نزدیـــک بـــا مقامـــات محلـــی بـــه بازمانـــدگان ایـــن حادثـــه ی  تاثرانگیـــز یـــاری رســـاندیم. جـــا دارد یـــادآوری کنـــم در ایـــن اقـــدام حمایتـــی، گـــروه دارویـــی نوارتیـــس شـــامل نوارتیـــس فارمـــا، نوارتیـــس آنکولـــوژی، ســـاندوز و آلکـــون نیـــز مشـــارکت کـــرده و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و تســـکین آرزو کردنـــد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا